Thursday, October 29, 2009

AL ISTI'DAD LI YAUMIL MA'AAD LIL IMAM IBN HAJAR

( Sambungan.. )

Dikatakan lagi: “ Beruntunglah orang yang menjadikan akalnya sebagai pemimpin dan hawa nafsunya sebagai tawanan. Sementara celakalah orang yang menjadikan nafsunya sebagai pemimpin dan akalnya sebagai tawanan”.


“ Sesiapa yang meninggalkan dosa lembutlah hatinya. Sesiapa yang meninggalkan perkara yang haram dan memakan yang halal jernihlah fikirannya. Allah telah mewahyukan kepada sebahagian NabiNya: “Taatlah kepadaKu pada apa yang telah Aku perintahkan dan janganlah bermaksiat kepadaKu pada apa yang telah Aku nasihatkan”.


“Kesempurnaan akal adalah menuruti redho Allah dan menjauhi kemurkaanNya”.


“Tiada keterasingan bagi orang yang memiliki keutamaan dan tiada negeri / tempat tinggal bagi pemilik kejahilan”.


“Pergerakan untuk melakukan ketaatan adalah simbol (makrifah kepada Allah) sepertimana gerakan badan menandakan hidupnya pemilik badan tersebut”.


Sabda Nabi SAW: “Pangkal seluruh kejahatan adalah cinta dunia dan pangkal segala fitnah adalah menahan pemberian (al-‘usyr) dan zakat”.


Dikatakan: “Orang yang mengakui kekurangan selamanya terpuji. Pengakuan akan kekurangan (diri / amalan) adalah petanda diterima (amalan)”. Dikatakan lagi: “Mengingkari ni’mat itu tercela, bersahabat dengan orang bodoh pula membawa celaka”.

Berkata seorang penyair:

“ Wahai orang yang disibukkan dengan dunianya,
Sungguh! Panjang angan-angan telah menipunya,
Sentiasalah ia di dalam kelalaian,
Sehingga ajal hampir menjelang,
Maut pun datang tanpa amaran,
Kubur menjadi peti amalan,
Bersabarlah menempuh cubaan dunia,
Tidakkan mati sebelum ajalnya”….
Tamat Bab 2 perkara.

No comments: